شمار تسهیلات اعطا شده از بستر سامانه فرابانک ملت به عدد ۱۰هزار رسید.