مدیرعامل بانک ملت با قرائت گزارش هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ اظهار داشت: خوشبختانه این بانک در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی عملکرد بسیار خوب و قابل دفاعی را به ثبت رسانده است.